Liên quan đến việc tổ chức tốt các hoạt động giáo dục theo quan điểm "lấy trẻ làm trung tâm", Sở GD&ĐT Bắc Giang lưu ý giáo viên phải thực hiện nghiêm túc việc soạn "Kế hoạch giáo dục" (giáo án).

Nội dung giáo án gồm: Mục tiêu, mạng nội dung, mạng hoạt động, kế hoạch tuần, kế hoạch hoạt động từng ngày, đánh giá cuối chủ đề, đánh giá bổ sung các chỉ số trẻ chưa đạt.

Giáo viên soạn kế hoạch ngày trước khi tổ chức hoạt động giáo dục 1 tuần; thiết kế ngắn gọn, thể hiện rõ nội dung trọng tâm và nội dung tích hợp; phương pháp giáo dục phải phù hợp với đặc điểm riêng của trẻ tại lớp/ nhóm phụ trách; nếu lớp có 2 giáo viên phải có sự bàn bạc kỹ trong quá trình xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động, tránh hình thức, sao chép.

Có 2 hình thức soạn giáo án: Giáo viên sử dụng hình thức viết tay và soạn thảo bằng máy vi tính (đối với giáo viên sử dụng thành thạo công nghệ thông tin).

Giáo án phải là kết quả soạn của cá nhân, đảm bảo đầy đủ các nội dung; giáo viên được phép tham khảo các nguồn tư liệu để soạn bài, nhưng không được sao chép thành giáo án của mình.

Giáo viên phải có sự cải tiến, nâng cao chất lượng bài soạn phù hợp với trẻ, với sự thay đổi về chuyên môn, kiến thức, yêu cầu bài học theo từng năm học. Giáo án được tổ trưởng chuyên môn kiểm duyệt và Hiệu trưởng phê duyệt theo quy định.