Khóa học nghiệp vụ đấu thầu cơ bản theo TT 03/2016/TT - BKHĐT
- Căn cứ vào TT 03/2016/ TT - BKHĐT quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, tẩm bổ về đấu thầu trong lựa chọn nhà thầu và lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về tuyển lựa nhà đầu tư. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2016 và thay thế Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 5 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

- Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, cá nhân chủ nghĩa tham gia trực tiếp vào việc lập, giám định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ đề nghị; đánh giá hồ sơ quan hoài, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả mời quan hoài, kết quả mời sơ tuyển, kết quả chọn lựa nhà thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp, đơn vị mua sắm tụ hội phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

- Điều 13 của TT quy định về Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

cá nhân chủ nghĩa được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:


1. Có chứng chỉ đào tạo đấu thầu căn bản;
2. Tốt nghiệp đại học trở lên;
3. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
4. Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tiếp làm các công việc liên tưởng trực tiếp đến hoạt động đấu thầu


Để giúp cho các cán bộ, các tổ chức cá nhân chủ nghĩa dự hoạt động đấu thầu, hiểu và thực hành đúng theo Luật, Viện đào tạo và nghiên cứu phát triển vững bền tổ chức khai trường khóa học " Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản" theo TT 03/2016/TT- BKHĐT ban hành ngày 05 tháng 05 năm 2016

CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO, bồi dưỡng VỀ ĐẤU THẦU

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2016/TT-BKHĐT
ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
A. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU căn bản ĐỐI VỚI chọn lựa NHÀ THẦU
Thời lượng: 03 ngà

Chương trình khung đào tạo đấu thầu căn bản đối với lựa chọn nhà thầu bao gồm các chuyên đề cơ bản như sau:

1. Chuyên đề 1: Tổng quan về chọn lọc nhà thầu
Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
- đích của chọn lọc nhà thầu;
- Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu trên thế giới và tại một số nước;
- Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu tại Việt Nam;
- Tác động của đấu thầu trong quá trình khai triển dự án;
- Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà thầu;
- Các đối tượng áp dụng;
- Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.

2. Chuyên đề 2: Kế hoạch tuyển lựa nhà thầu
Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
- Nguyên tắc, cứ đồ mưu hoạch chọn lựa nhà thầu;
- Trình, giám định và phê chuẩn kế hoạch chọn lựa nhà thầu;
- Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

3. Chuyên đề 3: Quy trình chọn lọc nhà thầu
Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
- Quy trình tuyển lựa danh sách ngắn;
- Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế vận dụng phương thức một thời đoạn một túi hồ sơ gói thầu hàng hoá, xây lắp, phi tham mưu, hổ lốn;
- Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế vận dụng phương thức một thời đoạn hai túi hồ sơ;
- Quy trình chào hàng cạnh tranh;
- Quy trình chỉ định thầu;
- Quy trình mua sắm trực tiếp;
- Quy lớp lang thực hiện;
- Quy trình lựa chọn nhà thầu cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn;
- Quy trình chọn lựa cộng đồng tham gia thực hành gói thầu.

4. Chuyên đề 4: chọn lọc nhà thầu qua mạng
Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
- Khái niệm về đấu thầu qua mạng;
- Mục đích, ích của việc khai triển đấu thầu qua mạng;
- Kinh nghiệm quốc tế và quá trình khai triển đấu thầu qua mạng tại Việt Nam;
- Giới thiệu về hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các chức năng và các đề nghị đối với hệ thống mạng đấu thầu nhà nước;
- Đăng ký tham dự hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các chi phí trong đấu thầu qua mạng;
- Quy trình tổng quát thực hành chọn lựa nhà thầu qua mạng;
- bổn phận của các bên, của cơ quan quản lý, vận hành hệ thống mạng đấu thầu nhà nước;
- Kế hoạch tổng thể và lịch trình vận dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam.

5. Chuyên đề 5: hợp đồng
Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:
- Nguyên tắc chung của hiệp đồng;
- Hồ sơ hiệp đồng;
- Điều kiện ký kết hợp đồng;
- Nguyên tắc và điều kiện điều chỉnh hợp đồng;
- Bảo đảm thực hiện hiệp đồng; tạm ứng, tính sổ; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý giao kèo;
- Quản lý, giám sát thực hành hợp đồng.

6. Chuyên đề 6: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu
Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:
- Quản lý nhà nước về hoạt động tuyển lựa nhà thầu;
- Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;
- Xử lý vi phạm luật pháp về đấu thầu;
- Thanh tra, soát và giám sát các hoạt động đấu thầu

B. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU cơ bản
ĐỐI VỚI tuyển lựa NHÀ ĐẦU TƯ
Thời lượng: 03 ngày

Chương trình khung đào tạo đấu thầu cơ bản đối với chọn lựa nhà đầu tư bao gồm các chuyên đề căn bản như sau:

Chuyên đề 1: Tổng quan về chọn lọc nhà đầu tư

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
- Mục tiêu của chọn lựa nhà đầu tư;
- Quá trình hình thành và phát triển công tác chọn lựa nhà đầu tư tại Việt Nam;
- Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án;
- Các khái niệm dùng trong lựa chọn nhà đầu tư;
- Các đối tượng ứng dụng;
- Nguyên tắc xử lý cảnh huống trong đấu thầu.

Chuyên đề 2: Quy định chung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đầu tư dự án có dùng đất
Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
- Các luật pháp có hệ trọng đến dự án đầu tư;
- Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP);
- Dự án đầu tư có sử dụng đất.

Chuyên đề 3: Sơ tuyển và kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư
Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:
- Sơ tuyển;
- Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư.

Chuyên đề 4: Quy trình tuyển lựa nhà đầu tư thực hành dự án PPP
Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:
- Quy trình đấu thầu rộng rãi;
- Quy trình đấu thầu rộng rãi dự án PPP nhóm C;
- Quy trình chỉ định thầu.
Chuyên đề 5: Quy trình tuyển lựa nhà đầu tư thực hành dự án đầu tư có dùng đất
Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
- Quy trình đấu thầu rộng rãi;
- Quy trình chỉ định thầu.
Chuyên đề 6: hiệp đồng
Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:
- Nguyên tắc chung của hiệp đồng;
- Hồ sơ hợp đồng;
- Điều kiện ký kết giao kèo;
- đảm bảo thực hành giao kèo; tạm ứng, tính sổ; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý hiệp đồng;
- Quản lý, giám sát thực hành giao kèo dự án.
Chuyên đề 7: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm luật pháp về đấu thầu
Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
- Quản lý nhà nước về hoạt động chọn lựa nhà đầu tư;
- Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;
- Xử lý vi phạm luật pháp về đấu thầu;
- Thanh tra, rà và giám sát các hoạt động đấu thầu.
Lịch khai trường: vào 15 và 25 hàng tháng trên toàn quốc

Học phí: 800.000 đồng/khóa/1hv/chương trình (Học phí đã bao gồm tài liệu, chứng nhận, lót dạ giữa giờ)
Đăng ký học: Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham dự khóa học đấu thầu vui lòng gửi thông tin đăng ký (họ và tên, sđt, email) về ban tổ chức trước ngày khai giảng khóa học
Lưu ý: Quý học viên vui lòng can dự số HOTLINE: 0904.712.978 để được tham mưu và thông báo lịch học, địa điểm học chi tiết tại các thị thành
Hình thức đăng ký:
- Đăng ký qua Hotline 24/7 (0904.712.978) (đảm đang tham mưu đào tạo)
- Hình thức can hệ: Call, SMS, Zalo, Viber,
- Email: info@daotaonghiepvu.edu.vn

Chứng chỉ: chấm dứt khóa học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ theo đúng quy định tại TT 03/2016/TT - BKHĐT. Chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc, là cơ sở để học viên tham gia vào công tác đấu thầu cũng như xin cấp chứng chỉ hành nghề của Bộ KH và Đầu tư


MỌI CHI TIẾT VỀ ÔN THI KHÓA HỌC A/C liên tưởng:

VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO ESC VIỆT NAM

VPGD Tại Hà Nội: Toà nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2 Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Q. Nam Từ Liêm, Hà
Hotline: 0963.500.911
Email: info@daotaonghiepvu.edu.vn - daotaoesc@gmail.com

VPGD Tại Đà Nẵng: Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Hải Châu - Đà Nẵng
Hotline: 0915.500.911
Email: info@daotaonghiepvu.edu.vn - daotaoesc@gmail.com

VPGD Tại TP.Hồ Chí Minh: Đ[/i]ường Hải Triều, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 0904.712.978
Email: info@daotaonghiepvu.edu.vn - daotaoesc@gmail.com