Nội dung này được trung tâm áp dụng theo chuẩn của các bộ nghành liên quan. Với các Nội dung chi tiết bao gồm:
hoc boc tach du toan